Standard forretnings­betingelser

Med mindre annet fremgår av oppdragsavtale for et enkelt oppdrag eller i rammeavtale

1 Parter og oppdraget
Betegnelsen «BLAAUW | LEGAL» i dette dokumentet og oppdragsavtalen betyr BLAAUW | LEGAL advokatfirma m.n.a., norsk advokatfirma med foretaksnummer 923 757 147, Norge.

Uttrykket «Klient» betyr klienten i det oppdraget BLAAUW | LEGAL har påtatt seg å bistå med, som angitt i oppdragsavtalen eller annet dokument som angir oppdraget.

Ved eventuell motstrid mellom disse standardvilkår og oppdragsavtalen, skal oppdragsavtalen ha forrang.

2 Råd og tjenester fra BLAAUW | LEGAL
BLAAUW | LEGAL skal utføre oppdraget i samsvar med god advokatpraksis og gjeldende lovgivning og regler, herunder bestemmelsene i domstolloven § 224 og forskrifter gitt i medhold av denne loven, samt kravene til Den Norske Advokatforening.

Rådene og tjenestene som Klienten vil motta fra BLAAUW | LEGAL vil være basert på BLAAUW | LEGALs forståelse av rettsreglene på den tid rådene og tjenestene ble gitt. Med mindre annet er avtalt skriftlig, vil BLAAUW | LEGAL kun gi råd om juridiske forhold som er underlagt norsk rett og innen rammen av oppdraget. Skal oppdraget omfatte gjennomføring av oppgjør, avgivelse av legal opinions og skatterettslig vurdering, skal det avtales særskilt. BLAAUW | LEGALs rådgivning omfatter ikke rådgivning om kommersielle, regnskapsmessige, tekniske eller andre ikke-juridiske forhold.

BLAAUW | LEGAL påtar seg ikke å varsle Klienten om betydningen av mulige senere rettslige endringer, med mindre annet er avtalt.

3 BLAAUW | LEGALs mandat
BLAAUW | LEGAL har rett til å motta instruksjoner fra alle personer som Klienten gir rett til å instruere BLAAUW | LEGAL på sine vegne eller som BLAAUW | LEGAL må kunne anta er bemyndiget til å representere Klienten, hensett til alminnelige fullmaktsforhold og sakens natur.

Klienten er ansvarlig for å sørge for at BLAAUW | LEGAL mottar all informasjon og dokumentasjon av betydning som er relevant og/eller rimeligvis nødvendig for å utføre oppdraget. Slik informasjon og dokumentasjon skal leveres til BLAAUW | LEGAL innen en rimelig tidsramme for å muliggjøre oppfyllelse av relevante tidsfrister, særlig slike frister som er fastsatt av domstolene, voldgiftsretter eller andre besluttende organer. BLAAUW | LEGAL er ikke ansvarlig for å kontrollere riktigheten av informasjon mottatt fra Klienten med mindre BLAAUW | LEGAL er spesifikt bedt om å gjøre dette.

4 Utførelse av oppdraget
Med mindre annet er avtalt vil oppdraget utføres av Haakon Blaauw.

5 Vederlag
5.1 Salærberegning
BLAAUW | LEGALs salær vil være basert på tidsforbruk, erfaring og spesialfelt og kompetanse hos den/de som behandler saken og sakens omfang og kompleksitet, herunder av de problemstillinger og dokumenter som er gjennomgått og/eller utarbeidet.

Timepris (eksklusive merverdiavgift som vil bli tillagt der det følger av lov eller forskrift) er relevant) skal avtales skriftlig i oppdragsavtalen før arbeidet startes.

Endelige salær vil kunne hensynta de resultater som oppnås for Klienten og andre forhold så som sakens størrelse og de verdier som er involvert, hvorvidt saken inneholder særlige nye eller komplekse problemstillinger eller gjøres innenfor særlig korte tidsrammer. Salæret forfaller til betaling uavhengig av saksutfallet.

Dersom det påløper MVA, vil dette bli belastet etter den satsen som gjelder (p.t. 25 %) når arbeidet utføres.

5.2 Utlegg
BLAAUW | LEGAL vil fakturere Klienten for alle direkte utlegg som er pådratt av BLAAUW | LEGAL på vegne av Klienten, herunder rettslige gebyrer, registreringskostnader- og gebyrer, databasesøk, relevante tredjemannskostnader (inkludert, men ikke begrenset til, honorarer til voldgiftsmenn, eksperter, advokater i andre jurisdiksjoner, meglingsmenn, kurértjenester samt ekstern kopiering) dersom kostnadene ikke blir fakturert Klienten direkte av tredjemann.

BLAAUW | LEGAL vil også fakturere Klienten for alle reisekostnader og kostnader for bevertning som er pådratt i forbindelse med oppdraget. MVA vil påløpe de fleste kostnader.

I visse tilfeller vil oppdraget medføre særlig arbeid relatert til oversettelse, omfattende kopiering, nødvendig overtid hos personell osv., som vil belastes Klient.

Utlegg pådratt i fremmed valuta vil bli fakturert etter vekslingskursen på tidspunktet for BLAAUW | LEGALs faktura, eller dersom dette faller tidligere, på datoen BLAAUW | LEGAL betaler utlegget.

6 Fakturering
Med mindre noe annet er avtalt, vil BLAAUW | LEGAL fakturere Klienten månedlig, med tillegg av MVA dersom dette påløper. Dersom det ikke faktureres månedlig, vil Klienten kunne be BLAAUW | LEGAL om en oversikt over påløpt honorar.

Sammen med hver faktura vil BLAAUW | LEGAL sende en oversikt over medgått tid for hver av dem som har arbeidet på oppdraget, samt angi hvilket arbeid som er utført. Fakturaen vil også angi eventuelle utlegg som ikke er blitt fakturert direkte til Klienten av tredjemann. Dersom, og på tross av ovenstående, ingen timepris er avtalt, vil arbeidet bli fakturert til NOK 3 000 per time ex. MVA.

7 Penger plassert på klientkonto
BLAAUW | LEGAL kan be Klienten om å innbetale et eller flere á konto beløp (forskudd) til angitt klientkonto til dekning av løpende honorar og utlegg i saken. Innbetalingene vil bli registrert i Klientens navn/saksnummer, og motregning av de innestående klientmidler vil gjøres av BLAAUW | LEGAL i forbindelse med månedlig fakturering, med mindre annet er avtalt skriftlig.

Når BLAAUW | LEGAL avregner slike forskuddsbetalinger, vil avregning fremgå av fakturaen. Ved avslutning av saken vil eventuelt overskytende forskuddsbetaling bli tilbakebetalt Klienten inklusive evt. opptjente renter utover halvparten av det gjeldende rettsgebyr. Renter på klientkonto i NOK følger de til enhver tid gjeldende bankrenter for slike bankkonti.

I henhold til norsk rett er BLAAUW | LEGAL forpliktet til, dersom skattemyndighetene begjærer dette, å gi informasjon om navnene til klienter med midler på klientkonto, beløpene som holdes til enhver tid, samt detaljer om overføringer inn og ut av slike konti.

8 Betaling av fakturaer
Fakturaer fra BLAAUW | LEGAL skal betales innen 14 dager fra fakturadato, dersom ikke annet er avtalt. BLAAUW | LEGAL har rett til å belaste rente på forfalte beløp med den til enhver tid gjeldende rentesats i henhold til forsinkelsesrenteloven.

Klienten er ansvarlig for betaling av BLAAUW | LEGALs honorarer og utlegg på forfallsdagen selv om BLAAUW | LEGAL aksepterer å fakturere en tredjepart, eller Klienten er forsikret, eller en tredjepart påtar seg å betale Klientens kostnader, eller en annen part blir pålagt av en domstol eller voldgiftsrett til å betale Klientens kostnader.

Dersom BLAAUW | LEGAL har mottatt instruksjoner fra Klienten i hans egenskap av agent eller representant for en annen part (inkludert assurandører) som BLAAUW | LEGAL representerer, vil Klienten, med mindre noe annet er avtalt skriftlig, være solidarisk ansvarlig med slik annen part for betaling av alle fakturaer fra BLAAUW | LEGAL i den aktuelle saken.

I tilfelle hvor BLAAUW | LEGAL er engasjert av mer enn én part, vil alle disse være solidarisk ansvarlige for BLAAUW | LEGALs fakturaer i saken, med mindre noe annet er avtalt skriftlig.

Klienten er selv ansvarlig for å dekke skatt, gebyrer og annen avgift. Dersom kildeskatt eller annen skatt må trekkes fra betaling av en faktura fra BLAAUW | LEGAL, skal Klienten være ansvarlig for å betale til BLAAUW | LEGAL et tilleggsbeløp som er nødvendig for å sikre at nettobeløpet mottatt av BLAAUW | LEGAL ikke er lavere enn det beløpet BLAAUW | LEGAL ville mottatt i fravær av slik kildeskatt eller annen skatt eller avgift.

Dersom BLAAUW | LEGAL har midler på Klientkonto på vegne av Klienten, forbeholder
BLAAUW | LEGAL seg retten til å motregne slike midler mot utestående fordringer, med tillegg av utestående renter, som Klienten skylder til BLAAUW | LEGAL.

9 Kostnadsoverslag
Dersom Klienten ber om dette, vil BLAAUW | LEGAL gi et foreløpig overslag av kostnadene som det er sannsynlig at Klienten vil pådra seg i saken. BLAAUW | LEGAL vil når som helst senere, når Klienten ber om det, gi en oversikt over pådratte kostnader og et anslag for fremtidige kostnader. BLAAUW | LEGAL vil søke å gi så korrekte overslag som mulig, men overslaget vil nødvendigvis være basert på kunnskapene om saken og antatt arbeidsomfang på det aktuelle tidspunkt. Det kan være vanskelig å anslå kostnader tidlig i saken, når de spørsmål saken reiser, ennå ikke er fullt identifisert og utviklet. BLAAUW | LEGAL reserverer seg derfor retten til å revidere kostnadsoverslag under sakens forløp.

Med mindre annet er skriftlig avtalt, er alle overslag fra BLAAUW | LEGAL kun gitt for veiledningsformål, og utgjør ikke noen fastpris eller maksimalpris.

10 Kostnadsrisiko i rettssak og voldgift
Dersom Klienten vinner frem i en rettssak eller voldgift, vil motparten normalt, i den dommen eller avgjørelsen som avslutter tvisten, bli ilagt sakskostnader, helt eller delvis. Selv om det tilkjennes fulle kostnader, vil dette ikke alltid holde Klienten fullt skadesløs for hans kostnader. Videre kan motparten være ute av stand til, eller uvillig til, å betale de tilkjente kostnadene helt eller delvis.

Dersom Klienten ikke får medhold, vil han normalt bli pålagt å betale motpartens kostnader, fullt eller delvis, og det kan også påløpe renter. Disse kostnadene kommer i tillegg til Klientens egne kostnader i saken.

I en rettssak vil BLAAUW | LEGAL, avhengig av situasjonen, kunne kreve et kostnadsbeløp fra motparten som avviker fra det som endelig vil faktureres Klienten. Klienten er uavhengig av dette fullt ut ansvarlig for dekning av BLAAUW | LEGALs faktura.

11 Konfidensialitet
BLAAUW | LEGAL har konfidensialitetsplikt overfor Klienten. BLAAUW | LEGAL vil dermed behandle all informasjon mottatt i forbindelse med saken konfidensielt (med mindre informasjonen er gjort offentlig av andre enn BLAAUW | LEGAL, eller Klienten har samtykket til eller instruert BLAAUW | LEGAL om å bekjentgjøre informasjon utad). BLAAUW | LEGALs forpliktelser med hensyn til klientkonfidensialitet skal gjelde med de begrensninger som følger av til enhver tid tvingende lovgivning. BLAAUW | LEGAL skal videre ha rett til å dele informasjon om Klient og sak internt i firmaet så langt BLAAUW | LEGAL anser å ha behov for dette, typisk for å ivareta tilstrekkelig samhandling på sak og bistand til Klienten, for å kunne foreta tilstrekkelig konflikthåndtering og for å kunne ekstrahere nødvendig informasjon av faglig og forretningsmessig karakter internt.

Klienten godtar at BLAAUW | LEGAL kan bruke konfidensiell informasjon og dokumenter i BLAAUW | LEGALs besittelse i den grad dette er nødvendig for å forsvare seg mot krav som reises mot BLAAUW | LEGAL i forbindelse med et oppdrag. I den grad en sak er offentlig kjent, skal, med mindre annet er avtalt, BLAAUW | LEGAL kunne opplyse utad at BLAAUW | LEGAL har bistått Klienten i angjeldende sak.

12 Bistand fra tredjeparter
Engasjement av tredjeparter, så som eksterne eksperter, utenlandske advokater mv., gjøres av BLAAUW | LEGAL på vegne av Klienten og for Klientens regning.

Fra tid til annen kan BLAAUW | LEGAL be tredjemann om å foreta kopiering av saksdokumenter for å sikre at dette skjer raskt. BLAAUW | LEGAL vil inngå en konfidensialitetsavtale med slike tredjemenn. Dersom Klienten ikke ønsker at kopiering av saksdokumenter skal kunne foretas på denne måten, må dette meddeles BLAAUW | LEGAL så raskt som mulig.

13 Interessekonflikt, identitetskontroll mv.
I forbindelse med at BLAAUW | LEGAL påtar seg oppdraget, foretar BLAAUW | LEGAL søk i vårt klientregister for å avdekke mulig interessekonflikt i henhold til de regler som følger av Advokatforskriften. Undersøkelsene er basert på den informasjon som er gjort tilgjengelig for BLAAUW | LEGAL av Klienten, herunder informasjon om hvilke parter og motparter som vil være involvert i saken. Av hensyn til konfliktsøk, er det viktig at Klienten gir BLAAUW | LEGAL relevant informasjon før saken påbegynnes. Dersom saken endrer karakter, eller Klienten ber BLAAUW | LEGAL om å foreta annet arbeid i tillegg, kan det oppstå behov for å gjøre ytterligere undersøkelser underveis, relatert til mulig interessekonflikt. Med mindre annet er avtalt, vil BLAAUW | LEGAL kunne bistå andre klienter innen samme bransje eller kommersielle segment som Klienten.

I tråd med gjeldende lovgivning om hvitvasking og håndtering av utbytte fra kriminelle handlinger, er BLAAUW | LEGAL rettslig forpliktet til å innhente dokumentasjon om Klientens identitet, eierforhold og fullmaktsforhold før behandlingen av saken kan starte.

BLAAUW | LEGAL kan også trenge informasjon om kilden til penger som inngår i en transaksjon hvor BLAAUW | LEGAL er involvert på vegne av Klienten. Klienten innestår for at den informasjon som gis BLAAUW | LEGAL er riktig og fullstendig.

BLAAUW | LEGAL har rett til å stoppe arbeid i påvente av bevis for identitet eller kilden for penger. BLAAUW | LEGAL skal ikke være ansvarlig for noe tap eller skade som blir påført som følge av forsinkelser med å fremskaffe slike bevis og/eller informasjon.

Dersom BLAAUW | LEGAL blir klar over eller mistenker aktiviteter i forbindelse med hvitvasking eller håndtering av utbytte fra en kriminell handling (dette omfatter handlinger utenfor Norge som ville utgjort en forbrytelse hvis de var utført i Norge), må BLAAUW | LEGAL i henhold til gjeldende lovgivning rapportere slike mistanker til de korrekte myndigheter, uten å informere Klienten. BLAAUW | LEGAL kan komme til å være ute av stand (midlertidig eller permanent) til å opptre for Klienten under slike omstendigheter, og kan ikke være ansvarlig for konsekvensene av dette, inkludert, men ikke begrenset til, forsinkelser som skyldes behovet for å opptre i samsvar med den aktuelle lovgivningen.

14 Behov for sikker kommunikasjon
BLAAUW | LEGAL følger bransjepraksis for sammenlignbare advokatfirmaer for å sikre konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet ved bruk av elektroniske kommunikasjons- og samhandlingsløsninger, samt å holde slike løsninger fri for skadelig programvare. BLAAUW | LEGAL kan, tross slike tiltak ikke garantere sikkerheten og effektiviteten forbundet med bruk av løsningene.

Hvis Klienten mener det er behov for særskilte sikkerhetsrutiner, for eksempel bruk av spesifikke krypteringsmetoder, i forbindelse med gjennomføring av oppdraget, må Klienten varsle BLAAUW | LEGAL om dette ved oppstart av saken, og hensiktsmessige tiltak vil da bli etablert.

Det presiseres for ordens skyld at kommunikasjons- og samhandlingsløsninger utover alminnelig tilgjengelige verktøy som telefon, e-post, og som tilbys etter nærmere avtale med Klienten, er underlagt særlige vilkår.

15 Bruk av data – bruk av dokumenter/lagring
Opphavsretten og andre immaterielle rettigheter til dokumentene som utarbeides av
BLAAUW | LEGAL i forbindelse med saken, skal bero hos BLAAUW | LEGAL. BLAAUW | LEGAL har rett til å bruke dokumenter og rettigheter for å gi råd til andre, forutsatt at BLAAUW | LEGAL oppfyller sine konfidensialitetsforpliktelser overfor Klienten. BLAAUW | LEGAL har også adgang til å lagre slike dokumenter på sine interne, konfidensielle kunnskaps- og erfaringssystemer. Dersom Klienten ikke ønsker at slike dokumenter skal kunne lagres som angitt, må Klienten angi dette til BLAAUW | LEGAL.

Etter avslutning av saken har BLAAUW | LEGAL rett til å holde tilbake Klientens dokumenter som er i BLAAUW | LEGALs besittelse, inntil alle utestående kostnader og utlegg har blitt fullt betalt. Med mindre annet er avtalt eller følger av lovgivningen, vil BLAAUW | LEGAL oppbevare sine saksdokumenter (unntatt dokumenter som Klienten ber BLAAUW | LEGAL om å returnere) på den basis at BLAAUW | LEGAL har Klientens godkjenning til å makulere disse dokumentene 10 år etter at BLAAUW | LEGALs siste faktura i saken er sendt til Klienten.

16 Behandling av personopplysninger
I forbindelse med bistand til Klienten vil BLAAUW | LEGAL kunne få tilgang til og behandle personopplysninger. BLAAUW | LEGAL er behandlingsansvarlig og behandler personopplysningene i henhold til personopplysningsloven og domstollovens regler om advokatvirksomhet.

17 BLAAUW | LEGALs ansvar for råd og tjenester
BLAAUW | LEGAL er ansvarlig for ytelsen av rettslig bistand og råd til Klienten i forbindelse med saken og for oppfyllelsen av BLAAUW | LEGALs forpliktelser i henhold til disse vilkårene.

BLAAUW | LEGALs forpliktelser og råd overfor Klienten gjelder kun til hans fordel, og skal ikke gjelde til fordel for andre og kan heller ikke benyttes av Klienten i andre sammenhenger enn det som er avtalt i forbindelse med oppdraget. BLAAUW | LEGAL påtar seg intet ansvar overfor tredjeparter som følge av råd gitt til Klienten. BLAAUW | LEGAL skal ikke ha ansvar for annet enn juridisk rådgivning i samsvar med punkt 2 over.

BLAAUW | LEGAL har ikke noe ansvar for å oppnå noe resultat som måtte være uttrykt i BLAAUW | LEGALs rådgivning eller uttalelser, herunder «legal opinions».

BLAAUW | LEGAL er ikke ansvarlig for skade eller tap som oppstår som følge av eller i forbindelse med bruk av kommunikasjons- og samhandlingsløsninger med mindre slikt tap eller skade skyldes at BLAAUW | LEGAL har fraveket eventuelle spesifikke sikkerhetsrutiner som er avtalt med Klienten, jf. punkt 14. Ansvar for tap eller skade som oppstår som følge av eller i forbindelse med bruk av særskilte kommunikasjons- og samhandlingsløsninger, og som tilbys etter nærmere avtale med Klienten, reguleres av egne vilkår. BLAAUW | LEGAL er heller ikke ansvarlig for skade og tap som oppstår som følge av at BLAAUW | LEGALs IT systemer blir utilgjengelige eller på annen måte skadet gjennom hacking eller andre fiendtlige angrep.

BLAAUW | LEGAL er ikke ansvarlig for handlinger eller unnlatelser fra tredjemenn (så som andre advokater/advokatfirmaer eller eksperter) som er engasjert av BLAAUW | LEGAL på vegne av Klienten. BLAAUW | LEGAL skal imidlertid søke å oppnå godkjennelse fra Klienten før slike tredjemenn blir engasjert.

Det samlede totale ansvaret overfor Klienten og eventuelle forhold forbundet med den aktuelle saken, uavhengig av ansvarets karakter eller grunnlag, inkludert kontraktsrett, erstatningsrett (inkludert uaktsomhet) eller annet grunnlag for tap (inkludert renter og rettslige kostnader) uansett hvordan det er oppstått, skal være begrenset til dokumentert, direkte økonomisk tap og skal i alle tilfeller, per enkelttilfelle eller samlet, være begrenset til NOK 10 millioner.

BLAAUW | LEGAL skal ikke under noen omstendighet være ansvarlig for noe indirekte tap eller konsekvenstap pådratt av Klienten eller tap eller kostnader som utgjør tapt fortjeneste eller tapte fortjenestemuligheter.

18 Klageadgang
Klienten har anledning til å få vurdert av
Advokatforeningens disiplinærorganer om oppdraget er utført i overensstemmelse med de fastsatte regler for god advokatskikk. Videre er det anledning til å klage til de samme organer dersom salæret anses som urimelig høyt. Kvaliteten på det arbeid som er utført kan normalt ikke vurderes av disiplinærorganene til Advokatforeningen.

Klagefristen til Advokatforeningens disiplinærorganer er normalt seks måneder, regnet fra det tidspunkt klageren ble eller burde blitt kjent med de omstendigheter klagen grunnes på. Klage må rettes til det relevante regionale disiplinærutvalg i Advokatforeningen som førsteinstans. Beslutning fra vedkommende disiplinærutvalg kan ankes inn for Disiplinærnemnden.

Advokatforeningens Regler for god advokatskikk (som er inntatt i Advokatforskriften) og nærmere opplysninger om klageordningen finnes på Advokatforeningens hjemmeside, http://www.advokatforeningen.no/.

19 Opphør av oppdraget
Klienten kan når som helst bringe oppdraget til opphør ved å sende skriftlig varsel til BLAAUW | LEGAL, men BLAAUW | LEGAL har rett til å beholde alle papirer og dokumenter som tilhører Klienten inntil hele BLAAUW | LEGALs utestående er betalt.

BLAAUW | LEGAL kan bringe oppdraget til opphør ved å gi Klienten varsel i rimelig tid hvis det foreligger gode grunner for dette i tråd med regler for god advokatskikk, som eksempelvis unnlatelse av å betale faktura i sin helhet ved forfall og/eller unnlatelse av å gi tilfredsstillende eller fulle instruksjoner etter at BLAAUW | LEGAL skriftlig har bedt om det (i særdeleshet informasjon eller dokumentasjon som en domstol eller voldgiftsrett har pålagt fremskaffet, eller som er nødvendig etter lovgivningen).

Dersom oppdraget bringes til opphør av Klienten eller BLAAUW | LEGAL, skal Klienten være ansvarlig for betaling av alle BLAAUW | LEGALs honorarer og utlegg for arbeid som er utført, frem til opphørsdato.

20 Lovvalg og tvisteløsning
Disse standardvilkårene er underlagt norsk materiell rett.

Enhver tvist om forståelsen eller gjennomføringen av denne avtalen skal søkes løst i minnelighet. Dersom tvisten ikke løses i minnelighet, skal den avgjøres endelig ved voldgift i henhold til lov av 14. mai 2004 nr. 25 om voldgift (eller ny lovgivning som erstatter denne loven).

Voldgiftsstedet skal være Bergen, og voldgiftsspråket skal være norsk. Voldgiftsbehandlingen og voldgiftsrettens avgjørelse skal være konfidensiell, og partene skal være underlagt taushetsplikt.

21 Aksept
Disse standardvilkårene anses som akseptert dersom intet annet er meddelt skriftlig innen én uke fra utsendelsen av standardvilkårene til Klienten.

Utkast til oppdragsavtale og disse standardvilkår vil normalt sendes til Klienten for hver sak BLAAUW | LEGAL påtar seg for Klienten. Ved gjentatte oppdrag for Klienten skal, med mindre annet er avtalt, disse standardvilkår gjelde selv om det ikke er utarbeidet oppdragsavtale.